วันนี้ (๒ ก.พ.๒๔๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  2 ก.พ. 2564 14:57 น.   อ่าน 937 ครั้ง
- วันนี้ (๒ ก.พ.๒๔๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด สรรพกรอำเภอแม่ระมาด เกษตรอำเภอแม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ผู้แทนโรงพยาบาลแม่ระมาด ผู้แทนที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ส่วนแยกแม่ระมาด ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการธนาคารออมสิน ผู้จัดการ ธกส. ปลัดอำเภอ โดยมี - การมอบหนังสือแสดงหลักฐานการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - มอบประกาศชมเชยการปฏิยัติหน้าที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน - มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ห์โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ - แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาใหม่ ได้แแก่นายสุกิจ อยู่นิยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ระมาด และมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ๑. ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ระมาด ๒.การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการ ๓. มาตรการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต และปัญหาสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคตามที่ราชการกำหนด ๔. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และป้องกันปราบปรามอบายมุขและบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ๕. แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๖. คำสั่งจังหวัดตาก เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก ๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ๘. การจัดทำระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๙. การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๐. การออกหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตตาก ๑๑. ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ ๑๒. การเฝ้าระวังสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ และพื้นที่สาธารณะ ๑๓. การป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ๑๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๑๕. กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการในเขตควบคุมไฟป่าในพทื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ๑๖. โครงการกาชาดปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๗. ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๑๘. ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา (hearts) ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์