การปกครองและข้อมูลอื่นๆ

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
การเมืองการปกครอง
             อำเภอแม่ระมาดได้แบ่งเขตการปกครอง  ออกเป็น  ๖  ตำบล  ๕๗  หมู่บ้าน
             -  ตำบลแม่ระมาด        ประกอบด้วย     ๘    หมู่บ้าน
             -  ตำบลแม่จะเรา        ประกอบด้วย     ๙    หมู่บ้าน
             -  ตำบลขะเนจื้อ                   ประกอบด้วย   ๑๔    หมู่บ้าน
             -  ตำบลพระธาตุ         ประกอบด้วย     ๘    หมู่บ้าน
             -  ตำบลสามหมื่น         ประกอบด้วย     ๕    หมู่บ้าน
             -  ตำบลแม่ตื่น            ประกอบด้วย   ๑๓    หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่จัดตั้งเป็นพิเศษ
                   ๑. หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  จำนวน  ๔๔  หมู่บ้าน
                   ๒. หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)  จำนวน    ๓  หมู่บ้าน                       

เทศบาล
          จำนวน   ๓   แห่ง   คือ
             เทศบาลตำบลแม่ระมาด
             เทศบาลตำบลแม่จะเรา
             เทศบาลตำบลทุ่งหลวง       

องค์การบริหารส่วนตำบล
           จำนวน   ๕   แห่ง   คือ
             ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด
             ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
             ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
             ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
             ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

ประชากร
             อำเภอแม่ระมาดมีประชากรทั้งสิ้น  ๕๐,๒๒๐  คน  แยกเป็นชาย  ๒๕,๔๘๔   คน            หญิง  ๒๔,๗๓๖ คน  โดยประชากรแยกเป็นรายตำบล   ดังนี้
ลำดับ ตำบล ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

อบต.แม่ระมาด/ทต.แม่ระมาด
ทต.ทุ่งหลวง/ทต.แม่จะเรา
พระธาตุ
ขะเนจื้อ
สามหมื่น
แม่ตื่น
๒,๔๔๙/๒,๑๑๓
๓,๐๗๑/๒,๗๔๐
๒,๗๙๙
๔,๔๑๑
๓,๑๑๖
๔,๗๘๕
๒,๔๕๐/๒,๐๕๔
๒,๙๕๙/๒,๘๓๓
๒,๗๑๕
๔,๒๒๖
๒,๙๙๗
๔,๕๐๒
๙,๐๖๖
๑๑,๖๐๓
๕,๕๑๔
๘,๖๓๗
๖,๑๑๓
๙,๒๘๗
รวม ๒๕,๔๘๔ ๒๔,๗๓๖ ๕๐,๒๒๐
หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  


ประชากรแยกเป็นครัวเรือน  ดังนี้
ลำดับ ตำบล ครัวเรือน รวม

อบต.แม่ระมาด/ทต.แม่ระมาด
ทต.ทุ่งหลวง/ทต.แม่จะเรา
พระธาตุ
ขะเนจื้อ
สามหมื่น
แม่ตื่น
๒,๒๒๗/๑,๘๐๐
๒,๕๖๕/๒,๑๐๘
๒,๐๐๗
๓,๐๑๔
๑,๖๕๗
๓,๑๔๔
๔,๐๒๗
๔,๖๗๓
๒,๐๐๗
๓,๐๑๔
๑,๖๕๗
๓,๑๔๔
รวม ๑๘,๕๒๒ ๑๘,๕๒๒
หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ  วันที่   ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

ข้อมูลด้านสังคม (เพิ่มเติม)
          อำเภอแม่ระมาดมีข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมที่น่าสนใจ  ดังนี้
                    - ห้องสมุด                 ๑  แห่ง
                    - โรงพยาบาลชุมชน       ๑  แห่ง
                    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       ๑๐  แห่ง
                    - คลินิกเอกชน             ๔  แห่ง
                    - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๘               ๒  แห่ง
                    - โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต  ๒         ๒๘  แห่ง
                    - โรงเรียนเอกชน          ๑  แห่ง
                    - วิทยาลัยชุมชน           ๒  แห่ง
                    - การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล         ๖  แห่ง
                    - ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา                                    ๒๖  แห่ง
                    - วัด              ๑๘  แห่ง
                    - ที่พักสงฆ์       ๒๘  แห่ง        
                    - โบสถ์คริสต์     ๒๙  แห่ง
 
ด้านเศรษฐกิจ
                    ชาวแม่ระมาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  โดยพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดก็คือ  ข้าวโพด  รองลงมาก็ได้แก่  ข้าว  ถั่วเขียว  อ้อย  และมันสำปะหลัง  ส่วนอาชีพอื่นๆ  เช่น ข้าราชการ  ค้าขาย  รับจ้าง  เป็นต้น
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (เพิ่มเติม)
          อำเภอแม่ระมาดมีข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่น่าสนใจ  ดังนี้
                    - ธนาคาร        ๔  แห่ง  (ออมสิน  กรุงไทย  กสิกร  และธกส.)
                    - สถานบริการ   ๑  แห่ง
                    - สหกรณ์         ๒  แห่ง
                    - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง      ๖  แห่ง
                    - ตู้ ATM         ๑๐  แห่ง
                    - ร้านค้าของเก่า ๒  แห่ง
                    - บริษัทเงินทุน   ๒  แห่ง
                    - ร้านทอง/อัญมณี                  ๑  แห่ง
                    - โชว์รูม/ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์      ๓  แห่ง

 


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์