ที่ตั้งและอาณาเขต

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
อำเภอแม่ระมาด  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดตาก มีระยะทางห่างจากอำเภอ แม่สอด              ๓๓  กิโลเมตร  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตาก  ๑๒๐ กิโลเมตร  อำเภอแม่ระมาด  มีเนื้อที่ประมาณ  ๙๙๘,๐๑๔ ไร่ หรือคิดเป็น ๑๕๙๖.๘๒๒๔ ตารางกิโลเมตร  โดยมีแนวชายแดนติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์ทั้งสิ้น ๙๗.๕ กิโลเมตร  ซึ่งมีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนทั้งหมด


แผนที่พอสังเขปอำเภอแม่ระมาด

อาณาเขตติดต่อ
          - ทิศเหนือ จด ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
          - ทิศใต้  จด  ตำบล    แม่กาษา  และตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
          - ทิศตะวันออก จด ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก และตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
          - ทิศตะวันตก จด รัฐกระเหรี่ยง  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีลำน้ำเมยเป็นเขต เส้นแดนบริเวณอำเภอเกาะกริกจังหวัดแฮมเฮิสต์  และตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง

การเดินทาง
          การเดินทางมาอำเภอแม่ระมาดใช้ได้  ๒  เส้นทาง  คือ
          - ทางหลวงหมายเลข  ๑๐๕  สาย  ตาก – แม่สอด – แม่ระมาด
          - ทางหลวงหมายเลข  ๑๑๗๕  สาย  ตาก – บ้านตาก – แม่ระมาด

ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา  โดยอยู่ทางซีกตะวันออกของอำเภอ อันได้แก่ พื้นที่ตำบลแม่ตื่น สามหมื่น ขะเนจื้อ และพระธาตุ จากนั้นจึงค่อยๆ ไหลลาดต่ำลงสู่ทางทิศตะวันตก ในบริเวณตำบลแม่ระมาดและแม่จะเรา ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบกว้างเหมาะแก่การเพาะปลูก  อันได้แก่  บริเวณลำห้วยแม่ระมาด  ลำห้วย              แม่จะเรา  และลำห้วยขะเนจื้อ 


ดอยแม่ตื่น


ภาพถ่ายทางอากาศเขตพื้นที่อำเภอแม่ระมาด

ภูเขา    ภูเขาที่สำคัญ  ได้แก่  ภูเขาแม่ตื่น  และสามหมื่น
แม่น้ำ   มีแม่น้ำสำคัญ  ดังนี้
         -  แม่น้ำเมย  เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์  มีต้นน้ำอยู่ 
ในเขตอำเภอพบพระ  จังหวัดตากไหลผ่านอำเภอ  แม่สอด  อำเภอแม่ระมาด  อำเภอท่าสองยาง  และไหลลง
สู่แม่น้ำสาละวินที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
         -  ลำห้วยแม่ระมาด   ต้นน้ำอยู่ที่บ้านตุเบ  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลขะเนจื้อ  ไหลผ่านตำบลขะเนจื้อ  ตำบลแม่ระมาด  แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมย  ที่หมู่ที่ ๘  บ้านไหล่ห้วย  ตำบลแม่ระมาด
-  ลำห้วยขะเนจื้อ     ต้นน้ำอยู่ที่บ้านขุนห้วยขะเนจื้อ  หมู่ที่ ๑  ตำบลขะเนจื้อ  ไหลผ่าน     ตำบลขะเนจื้อ  และมาบรรจบกับลำห้วยแม่ระมาด  ที่หมู่ที่ ๕  ตำบลแม่ระมาด  แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมย           ที่หมู่ที่ ๘  ตำบลแม่ระมาด                
         -  ลำห้วยแม่จะเรา   ต้นน้ำอยู่ที่บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง หมู่ที่ ๕  ตำบลสามหมื่น 
ไหลผ่านตำบลแม่จะเราแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเมย  ที่หมู่ที่ ๔     ตำบลแม่จะเรา
         -  ลำน้ำแม่ตื่น  มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ไหลผ่านตำบลแม่ตื่น           อำเภอแม่ระมาด  และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  แล้วไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล
         -  ลำห้วยแสม    มีต้นน้ำอยู่ที่บ้านแสมใหญ่  หมู่ที่ ๑   ตำบลสามหมื่น  ไหลลงสู่ลำห้วย         แม่ตื่นที่บ้านแสมใหญ่  หมู่ที่ ๓  ตำบลแม่ตื่น
         -  ลำห้วยแม่ท้อ  มีต้นน้ำอยู่ที่บ้านขุนห้วยแม่ท้อ  หมู่ที่ ๒  ตำบลสามหมื่น  ไหลผ่าน        ตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  และไหลลงสู่แม่น้ำปิงลำห้วยแม่ตื่น


ลำห้วยแม่ระมาด

ลักษณะภูมิอากาศ
            ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม   มี  ๓  ฤดู  คือ
            -  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศจะค่อยๆ   ทวีความร้อนขึ้นตามลำดับโดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนของทุกปี  เฉลี่ยประมาณ ๓๙ องศาเซลเซียส
            -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ไปจนถึง  กลางเดือนตุลาคม  จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม  ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดเฉลี่ย  ๑๒๐  มิลลิเมตร/เดือน
            -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  อากาศจะหนาว         ช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ  ๑๐  องศาเซลเซียส
 


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์