- วันที่​ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. นา​ยเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  1 ก.ค. 2564 12:06 น.   อ่าน 958 ครั้ง
- วันที่​ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๙.๐๐ น. นา​ยเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด​ เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด - ก่อนวาระการประชุมในส่วนของกรมการปกครองได้มอบหนังสือสำคัญให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ครบวาระดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและดำรงตำแหน่งติดต่อกันครบ ๑๐ ปี จำนวน 16 คน - โดยมีระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ดังนี้ ๑. โครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางเพื่อลงข้อมูลในแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ๒. แนวทางการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ๓. ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๓/๖๔ ๔. สำรวจข้อมูลและประสานสิทธิผู้พิการทางการเห็น เพื่อเข้ารับบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๖. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ๗. ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” ๘. การดำเนินยุทธการ “ตากพิชิตภัยยาเสพติด ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” ๙. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด แจ้งเรื่องสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและสถานการณ์ โควิด-๑๙ ๑๐. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด แจ้งเตือนการแพร่ระบาดศัตรูพืช - โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย สภ.แม่ระมาด ทหารพราน สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด เกษตรอำเภอแม่ระมาด พัฒนาการอำเภอแม่ระมาด ธนาคารออมสินอำเภอแม่ระมาดและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์