ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
ทำเนียบรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและหมายเลขโทรศัพท์
ของส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ที่ทำงาน มือถือ
 ๑ นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๓๔ ๐๘๑-๘๖๗๑๔๗๑
 ๓ นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๗๒ ๐๘๔-๒๓๖๓๒๙๓
 ๔ นายมนัส  วงษ์วรรณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๔๐๙ ๐๙๓-๑๓๗๓๓๕๗
 ๕ นายฉัตรชัย  อิ่มอ่อง       สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๔๑ ๐๘๑-๐๔๐๕๕๓๕
 ๖ พ.ต.พงศธร  จรบุรี สัสดีอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๘๙๐            -
 ๗ นายรุ่งโรจน์  อ่อนนุ่ม ที่ดินอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๓๙ ๐๙๗-๒๘๓๗๙๑๕
 ๘ นายสมนึก  ใจหนัก พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๔๓ ๐๘๘-๕๓๑๗๘๙๔
 ๙ นางวรรณี  ใคร้น้ำ สรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๔๓ ๐๘๑-๙๗๒๒๔๕๘
 ๑๐ นายอภิชัย  คำลำปาง ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๖๘ ๐๘๗-๙๔๒๕๗๔๘
 ๑๑ พ.ต.อ.นเรศ  พูลหน่าย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๕๑ ๐๙๙-๕๔๕๙๙๓๖
 ๑๒ พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระวนชายแดนที่ ๓๔๕ ๐๕๕-๕๘๑๒๕๓              -
 ๑๓ นพ.สุธา  พัฒนกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๒๙              -
 ๑๔ นางรัตนาพร  มะกรูดอินทร์ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๐๕๕-๕๕๓๔๓๖  ๐๘๕-๗๒๖๓๘๐๘
 ๑๕ นายสมชาย  คำตุ้ย ผอ.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ๐๕๕-๕๘๑๒๓๘ ๐๘๑-๑๓๘๖๓๓๐
 ๑๖ นายขัวญชัย  นันต๊ะ ผอ.โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ๐๕๕-๕๘๕๐๘๒ ๐๘๙-๘๕๙๑๓๙๖
 ๑๗ นายวีระศักดิ์ มั่งมูลมี หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง          - ๐๘๑-๙๓๘๕๒๐๔
 ๑๘ นายคงฤทธิ์  อินรัญ หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.๙ (แม่จะเรา)          - ๐๘๔-๙๗๘๒๒๙๑
 ๑๙ นายนพรัตน์  ขัวญแสน หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.๒ (ขะเนจื้อ)          - ๐๘๗-๒๐๘๒๗๖๖
๒๐ นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานขุนพะวอ ๐๕๕-๕๗๗๔๔๗ ๐๘๙-๙๕๙๑๒๔๖
 ๒๑ นายพรัญชัย  ศิริวุฒิ หน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าตื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๔๑ ๐๘๙-๙๖๐๙๒๒๐
 ๒๒ นายธนิต  ศรีโลทก หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๑ ๐๙๑-๐๒๕๔๕๓๕
 ๒๓ นายสมโภช  ศรีสมบัติ หัวหน้าไปรษณีย์แม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๔๐              -
 ๒๔                - วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด            -              -
 ๒๕                - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด  ๐๕๕-๕๘๑๑๑๙              -
 ๒๖                - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๑๙              -
 ๒๗ นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา ๐๕๕-๕๘๕๑๔๕ ๐๘๑-๙๗๑๔๖๙๒
 ๒๘                - ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา ๐๕๕-๕๘๕๑๔๕             -
 ๒๙ นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ๐๕๕-๕๘๕๓๓๓ ๐๘๑-๗๐๗๐๙๖๖
 ๓๐ นายองอาจ   สายบุตร ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ๐๕๕-๕๘๕๓๓๓             -
๓๑ นายสมนึก  ปู่อ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๐ ๐๘๕-๗๒๗๗๒๘๔
 ๓๒ นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๐ ๐๘๘-๔๒๒๔๑๔๗
๓๓ นายเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ๐๕๕-๕๘๕๑๕๗ ๐๘๙-๘๑๒๐๘๑๕
๓๔ นายชลอ   จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ๐๕๕-๕๘๕๑๕๗ ๐๘๑-๐๔๖๑๑๕๘
๓๕ นายวีรพล  บูชาคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ๐๕๕-๕๗๗๕๔๒ ๐๘๔-๕๕๑๔๗๙๑
๓๖ นายกรกฤศ  วันธนานันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ๐๕๕-๕๗๗๕๔๒ ๐๘๕-๖๐๔๙๖๘๑
๓๗                - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๕๑             -
๓๘ ส.ต.ท. สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๕๑ ๐๘9-2688605
๓๙ นายเทวัญ  ไพศาลธรรมโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ๐๕๕-๕๘๑๔๘๘ ๐๘๗-๘๓๙๖๐๓๔
๔๐ จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ๐๕๕-๕๘๑๔๘๘ ๐๘๒-๒๒๘๓๖๔๘
๔๑   ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๗๕  
 ๔๒   ผู้จัดการ ธกส. สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๑๖  
 ๔๓   ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด) ๐๕๕-๕๘๑๑๕๖  
 ๔๔   ผจก.บริษัท ทศท.คอเปอร์เรชั่น จำกัด ๐๕๕-๕๘๑๒๑๗         -
 ๔๕ นายอรุณ  กองห้าห้อง ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๕๒๑๐ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๒๘
 ๔๖ นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงาน ร.ร.อำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๖๕  
 ๔๗ นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด         - ๐๘๔-๘๙๕๓๗๑๑
 ๔๘ นายภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันตำบลแม่จะเรา         - ๐๘๓-๓๓๑๗๘๙๑
 ๔๙ นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ         - ๐๘๖-๒๐๗๘๙๔๔
 ๕๐ นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ         - ๐๘๙-๐๓๔๙๖๙๘
 ๕๑ นายอธิชน  โอภาสอำนวย กำนันตำบลสามหมื่น         - ๐๙๕-๓๓๔๒๕๖๘
 ๕๒ นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ๐๙๙-๖๑๖๒๙๗๘       
๕๓   ประมงอำเภอแม่ระมาด         -  
 ๕๔ นายมา  บึกหาญ ประธานชมรมทหารผ่านศึกฯ         - ๐๘๒-๘๘๖๘๗๗๐
 
 


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์