ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ระมาด

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
ทำเนียบรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการและหมายเลขโทรศัพท์
ของส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ที่ทำงาน มือถือ
 ๑ นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๓๔ ๐๘๑-๘๖๗๑๔๗๑
 ๓ นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน เกษตรอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๗๒ ๐๘๔-๒๓๖๓๒๙๓
 ๔ นายประเวศ  เปรมศรี ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๔๐๙ ๐๘๘-๒๙๓๕๗๘๗
 ๕ นายฉัตรชัย  อิ่มอ่อง       สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๔๑ ๐๘๑-๐๔๐๕๕๓๕
 ๖ พ.ต.พงศธร  จรบุรี สัสดีอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๘๙๐  ๐๙๒-๕๘๓๒๙๔๖
 ๗ ว่าที่ ร.ต.ก้องกาจ เพิ่มกิจตระกูล ที่ดินอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๓๙ ๐๘๘-๕๘๓๒๙๔๙
 ๘ นายวัชระ  ต๊ะแปงปัร พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๔๓ ๐๘๕-๒๗๑๔๓๒๒
 ๙ นางวรรณี  ใคร้น้ำ สรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๔๓ ๐๘๑-๙๗๒๒๔๕๘
 ๑๐ นายยุพิน  วงษ์หมื่น ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๖๘ ๐๘๗-๘๔๒๒๘๑๖
 ๑๑ พ.ต.อ.ฐมฌ์พงษ์  เพ็ชร์รุณ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๕๑ ๐๘๔-๕๙๙๙๔๖๕
 ๑๒ พ.ต.ท.เอกพล  รุณทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระวนชายแดนที่ ๓๔๕ ๐๕๕-๕๘๑๒๕๓ ๐๘๘-๒๘๒๕๖๒๐
 ๑๓ นพ.สุธา  พัฒนกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๒๒๙              ๐๘๙-๗๗๑๗๕๕๒
 ๑๔ นายจุลจักร์  กัลยาณะ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๐๕๕-๕๕๓๔๓๖ ๐๘๔-๘๒๑๑๕๙๔
 ๑๕ นายทวีศักดิ์  คำภีระ ผอ.โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ๐๕๕-๕๘๑๒๓๘ ๐๘๖-๓๗๖๓๐๘๔
 ๑๖ นายจิระวิน  พุ่มนวล ผอ.โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ๐๕๕-๕๘๕๐๘๒ ๐๘๑-๒๘๐๙๕๑๓
 ๑๗ นายวีระศักดิ์ มั่งมูลมี หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง          - ๐๘๑-๙๓๘๕๒๐๔
 ๑๘ นายสมชาย  รอดมา หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.๙ (แม่จะเรา)          - ๐๘๙-๕๖๕๔๐๓๕
 ๑๙ นายนพรัตน์  ขัวญแสน หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.๒ (ขะเนจื้อ)          - ๐๘๗-๒๐๘๒๗๖๖
๒๐ นายประสาท  กำเนิด หัวหน้าอุทยานขุนพะวอ ๐๕๕-๕๗๗๔๔๗ ๐๘๙-๙๕๙๑๒๔๖
 ๒๑ นายพรัญชัย  ศิริวุฒิ หน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าตื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๔๑ ๐๘๙-๙๖๐๙๒๒๐
 ๒๒ นายธนิต  ศรีโลทก หัวหน้าหมวดการทางแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๑ ๐๙๑-๐๒๕๔๕๓๕
 ๒๓ นายสมโภช  ศรีสมบัติ หัวหน้าไปรษณีย์แม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๔๐              -
 ๒๔ นางสาวปรัชญ์ลินดา จินตจิรัฎฐ์     วัฒนธรรมอำเภอแม่ระมาด            -              -
 ๒๕ นายอังกูร  แก้วจันทร์เพชร นายกเทศมนตรีตำบลแม่ระมาด  ๐๕๕-๕๘๑๑๑๙ ๐๘๑-๓๙๙๓๓๙๕
 ๒๖                - ปลัดเทศบาลตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๑๙              -
 ๒๗ นายบุญส่ง  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะเรา ๐๕๕-๕๘๕๑๔๕ ๐๘๑-๙๗๑๔๖๙๒
 ๒๘                - ปลัดเทศบาลตำบลแม่จะเรา ๐๕๕-๕๘๕๑๔๕             -
 ๒๙ นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ๐๕๕-๕๘๕๓๓๓ ๐๘๑-๗๐๗๐๙๖๖
 ๓๐                - ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ๐๕๕-๕๘๕๓๓๓             -
๓๑ นายสรรชัย  ปะระปิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๐ ๐๘๑-๗๘๕๓๕๙๑
 ๓๒                 - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๕๐            -
๓๓ นายจเร   วารีพิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ๐๕๕-๕๘๕๑๕๗  ๐๘๑-๐๓๖๗๑๖๗
๓๔ ส.ต.ท. สมชาติ  วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ๐๕๕-๕๘๕๑๕๗  ๐๘๙-๒๖๘๘๖๐๕
๓๕                - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ๐๕๕-๕๗๗๕๔๒             -
๓๖ นายกรกฤศ  วันธนานันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ๐๕๕-๕๗๗๕๔๒ ๐๘๕-๖๐๔๙๖๘๑
๓๗ นายธีรพัฒน์  คีรีบริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๕๑ ๐๘๔-๒๙๖๕๗๐๗
๓๘ นายอรรคเดช  สีตุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ๐๕๕-๕๗๗๔๕๑ ๐๘๘-๔๒๒๔๑๔๗
๓๙ นายปฏิธาน  อ๊ะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ๐๕๕-๕๘๑๔๘๘ ๐๘๕-๕๖๗๖๕๗๘
๔๐ จ.ส.ท.บรรจง  ยะดอนใจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ๐๕๕-๕๘๑๔๘๘ ๐๘๒-๒๒๘๓๖๔๘
๔๑                - ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๗๕            -
 ๔๒                - ผู้จัดการ ธกส. สาขาแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๗๑๖            -
 ๔๓ นางอรุณศรี  คงคาใส ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่ระมาด) ๐๕๕-๕๘๑๑๕๖ ๐๘๑-๗๑๖๘๔๙๙
 ๔๔  นายธวัชชัย  ปลูกปัญญาดี ผจก.บริษัท ทศท.คอเปอร์เรชั่น จำกัด ๐๕๕-๕๘๑๒๑๗ ๐๘๗-๒๐๓๗๕๙๙
 ๔๕ นายนิวัฒน์  เทพคำอ้าย ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๕๒๑๐  ๐๘๒-๙๔๙๖๕๑๖
 ๔๖ นางรุณี  ห่อทอง ประธานศูนย์ประสานงาน ร.ร.อำเภอแม่ระมาด ๐๕๕-๕๘๑๑๖๕ ๐๘๖-๒๐๙๘๘๓๗
 ๔๗ นายอนันต์  การังใจ กำนันตำบลแม่ระมาด         - ๐๘๔-๘๙๕๓๗๑๑
 ๔๘ นายภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันตำบลแม่จะเรา         - ๐๘๓-๓๓๑๗๘๙๑
 ๔๙ นายวิทยา  พันธ์ปัญญากรกุล กำนันตำบลพระธาตุ         - ๐๘๖-๒๐๗๘๙๔๔
 ๕๐ นายสุรัตน์  ขวัญแก้วนากร กำนันตำบลขะเนจื้อ         - ๐๘๙-๐๓๔๙๖๙๘
 ๕๑ นายอธิชน  โอภาสอำนวย กำนันตำบลสามหมื่น         - ๐๙๕-๓๓๔๒๕๖๘
 ๕๒ นายวีระวุฒิ  ใหม่โม่ง กำนันตำบลแม่ตื่น ประธานชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ๐๙๙-๖๑๖๒๙๗๘       
๕๓   ประมงอำเภอแม่ระมาด         -           -
 ๕๔ นายมา  บึกหาญ ประธานชมรมทหารผ่านศึกฯ         - ๐๘๒-๘๘๖๘๗๗๐
 
 


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์