โครงการหลวงเลอตอ

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  17 ม.ค. 2561 09:45 น.   อ่าน 4414 ครั้ง
บ้านเลอตอ หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จว.ตาก
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  ความเป็นมา           บ้านเลอตอ หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จว.ตาก ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงเฉลี่ยบริเวณกลางหมู่บ้านความสูง ๙๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ ๑,๗๐๐ ไร่เศษ มีปัญหาเรื่องการลักลอบปลูกฝิ่นจำนวนมาก จึงมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านเลอตอ จนกระทั่งวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มจ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิโครงการหลวง มีพระดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ ๓๙ ขึ้นที่ บ้านเลอตอ หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จว.ตาก   วัตถุประสงค์โครงการ           1) เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมบนพื้นที่สูง
          2) เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
          3) เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
          4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง
          5) เพื่อพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เป้าหมาย           มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานไว้กับโครงการหลวง ดังนี้
          1) ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
          2) ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร
          3) กำจัดการปลูกฝิ่น
          4) รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นและทำไร่ ทำสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ้งกันและกัน การดำเนินงาน           หลังจากที่ มจ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง มีพระดำริให้จัดตั้งศูหนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ ๓๙ และเลือกบ้านเลอตอ หมู่ที่ ๑๓ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จว.ตาก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการแล้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้เประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่บ้านเลอตอทราบถึงการดำเนินงานโครงการ ทำคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย โดยใช้พื้นที่ทำกินของตนเอง จากนั้นมูลนิธิฯได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินตรวจยึดฯของกรมป่าไม้เนื้อที่ ๓๙ ไร่เศษ เพื่อใช้ทำแปลงสาธิต สร้างโรงคัดแยกผัก ผลไม้ และสร้างอาคารสำนักงาน
          ในการดำเนินการระยะเริ่มต้นนี้ จะทำการปลูกพืชเมืองหนาวอายุสั้น ได้แก่ สตรอเบอรีและผักเมืองหนาว เพื่อสามารถขายได้ภายในเดือนมราคม ๒๕๖๐ และจะนำผลไม้เมืองหนาวเช่น กีวี,สาลี่,อะโวคาโด ฯลฯ มาทดลองปลูกในแปลงทดลองเมื่อได้ผลจะทำการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป
          เมื่อการดำเนินโครงการในพื้นที่บ้านเลอตอประสบผลสำเร็จ จะดำเนินการขยายผลไปยังกลุ่มบ้านที่อยู่ข้างเคียงต่อไป สรุปสั่งการ ม.จ.ภีศเดช รัชนี การขอใช้พื้นที่ป่าไม้สำหรับทำโครงการหลวง จะทำโดยใช้คำสั่งของกรมป่าไม้ โดยให้ ผอ.สมชายฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำคำสั่งจากหน่วยเหนือลงมา ประชาชนในพื้นที่ยังมีการทำไร่หมุนเวียน(ไร่เลื่อนลอย)บนพื้นที่สูง(เห็นจากสภาพพื้นที่) จะต้องหาแนวทางนำคนที่ทำไร่หมูนเวียนในพื้นที่สูงให้ลงมาข้างล่าง ปล่อยพื้นที่สูงชันให้เป็นป่า ต้องการให้ประชาชนเลิกปลูกฝิ่น ตามคณะกรรมการช่วยเหลือโครงการหลวง การแก้ปัญการการปลูกฝิ่นคือการทำตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัว โดยการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีราคาแพงทดแทน ให้ประชาชนมีรายได้ เมื่อมีรายได้ก็จะเลิกปลูกฝิ่น เรื่องถนนสำคัญ เพราะจะช่วยเรื่องการขนส่งผัก ผลไม้ ถ้าถนนไม่ดำจะทำให้ผัก ผลไม้ช้ำ ขายไม่ได้ราคา แต่ถ้าถนนดีก็จะสามารถคัดคุณภาพและรักษาคุณภาพของผักผลไม้ได้ เรื่องไร่หมุนเวียนให้พัฒนาที่ดินช่วยหาแนวทางแก้ไข ป่าไม้จะทำอย่างไรเพราะเกษตรกรที่ใช้ที่ดินในโครงการหลวง ป่าไม้ต้องเห็นด้วย ยอมให้ทำเกษตรในพื้นที่ชันไม่มากและจำเป็นต้องเอาต้นไม้ออก ป่าไม้สามารถยอมรับได้หรือไม่ นำคนที่ทำไร่หมุนเวียนบนที่ชันมากลงมาข้างล่าง ปล่อยที่ชันมากเป็นป่า ยกตัวอย่างกะเหรี่ยงที่เชียงใหม่ปัจจุบันปลูกดอกกุหลาบได้เงินเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันทำเป็นกองทุน ให้คนที่ต้องงการปลูกใหม่ได้ยืมเป็นทุนก่อน เมื่อสามารถตั้งตัวได้ก็นำมาคืนเพื่อให้รายอื่นได้ยืมต่อไป ปัจจุบันโครงการหลวงสามารถขายผักได้วันละ ๓ ล้านบาท เดือนละประมาณ ๕๐ ล้านบาท ต่อไปจะปลูกผักในโรงเรือน เพื่อจะได้ไม่ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก เน้นปลูกพืชโดยใช้พื้นที่น้อย โดยในเบื้องต้นมูลนิธิฯอาจให้ยืมเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อมีรายได้ให้ส่งคืน ชาวเขาหายังทำไร่หมุนเวียนอยู่ก็จะแย่ ให้เปลี่ยนจากที่ปลูกบนเขาชันมากๆ ลงมาปลูกในที่ไม่ชันมาก เปลี่ยนจากไร่หมุนเวียนเป็นพืชมืองหนาวราคาแพง และให้ขายโครงการจากบ้านเลอตอไปหมู่บ้านอื่นด้วย เมื่อชาวบ้านปลูกพืชเสร็จแล้วจะให้ไปดูงานโครงการหลวงที่เชียงใหม่ ให้ผู้ใหญ่บ้าน,นายอำเภอไปด้วย ผลไม้เมืองหนาวเช่น สาลี่,อะโวคาโด,กีวี ฯลฯ ให้นำมาทดลองปลูกให้ชาวบ้านเห็นก่อน แล้วส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต่อไป การแก้ไขปัญหาเรื่องฝิ่น ในหลวงรับสั่งฯ ให้แก้ไขด้วยการปลูกพืชเมืองหนาวราคาแพงทดแทน ให้พัฒนาที่ดินขอภาพถ่ายทางอากาศจาก ดร.อานนท์ฯ สนาม ฮ. ให้ทำเครื่องหมายไว้ การปลูกพืชให้หมู่บ้านรวมกันปลูกเป็นกลุ่ม

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร้านกาแฟ Wisdom field

19 ม.ค. 2561อ่าน 2115 ครั้ง

พะกอยว่า

19 ม.ค. 2561อ่าน 2819 ครั้ง

โฮมสเตย์บ้านป่าไร่เหนือ

17 ม.ค. 2561อ่าน 1796 ครั้ง

ถ้ำโมกขละ

19 ม.ค. 2561อ่าน 2251 ครั้ง

ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์