ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ปรับขนาดอักษร : A+ A A-
  3 ธ.ค. 2563 10:04 น.   อ่าน 72 ครั้ง
- วันนี้ (๓ ธ.ค.๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด ชั้น ๒ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ ๑. แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน ๒ ราย คือ นายมงคล ตุลาพันธ์ ปลัดอำเภอ และ จ่าสิบเอกวีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอ อัตราร้อยเอก ๒.แนะนำข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน ๙ ราย ๓. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๔. การเสนอขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา ๕.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๖. การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด รวม ๒ แห่ง ในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ในส่วนของอำเภอแม่ระมาดกำหนดพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ หมูที่ ๑๐ และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๗. ขอความร่วมมือ ในการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ๘. ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธัันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ระมาด ชั้น ๒ แต่งกายเสื้อโทนสีขาว ๙. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ๑๐. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมาด ๑๒. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณลำห้วยขะเนจื้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๑๓. สรุปผลการดำเนินงานยาเสพติด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่ระมาด (ศป.ปส.อ.แม่ระมาด) ๑๔.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ระมาด รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ????โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน

แชร์ข่าวนี้ไปยัง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุค

ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการประชุม

ปฎิทินกิจกรรม

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

โทรศัพท์. 0-5558-1234
แฟ็กซ์. 0 5558 1234
เฟสบุค : facebook ที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด

เว็บไซต์ในอำเภอแม่ระมาด

  • เทศบาลตำบลแม่ระมาด
  • เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
  • อบต.แม่ระมาด
  • สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
  • สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด
  • กศน.อำเภอแม่ระมาด
  • โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
  • โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

We are Tak We Change เว็บไซต์จังหวัดตาก เว็บไซต์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘, ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
นโยบายการใช้เว็บไซต์     ความเป็นส่วนตัว
พัฒนาเว็บไซต์โดย แม่สอด ซอฟต์แวร์